muchropyne.czMěsto Chropyně

muchropyne.cz Profile

muchropyne.cz

Title:Město Chropyně

Description:Oficiální stránky Města Chropyně

Keywords:město Chropyně, okres Kromě?í?, Zlínsky kraj, Ple?ovec, král Je?mínek

Discover muchropyne.cz website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

muchropyne.cz Information

Website / Domain: muchropyne.cz
Website IP Address: 89.233.129.22
Domain DNS Server: ns3.nux.sk,ns2.nux.eu,ns1.nux.cz

muchropyne.cz Rank

Alexa Rank: 6878398
existsite Rank: 2
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

muchropyne.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $2,749
Daily Revenue: $7
Monthly Revenue: $225
Yearly Revenue: $2,749
Daily Unique Visitors: 693
Monthly Unique Visitors: 20,790
Yearly Unique Visitors: 252,945

muchropyne.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
město Chropyně 4 0.81%
okres Kromě?í? 0 0.00%
Zlínsky kraj 1 0.17%
Ple?ovec 0 0.00%
král Je?mínek 0 0.00%

muchropyne.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate,post-check=0, pre-check=0
Server Apache
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Fri, 19 Jan 2018 16:48:24 GMT

muchropyne.cz Traffic Sources Chart

muchropyne.cz Alexa Rank History Chart

muchropyne.cz aleax

muchropyne.cz Html To Plain Text

Město Chropyně Město Chropyně Vítejte na oficiálních stránkách města Chropyně Pro náv?těvníky města ? Pro ob?any města ? Pro ob?any úvod Zastupitelstvo města Slo?ení zastupitelstva Dokumenty zastupitelstva Vybory zastupitelstva Rada města Slo?ení rady Usnesení rady Komise rady Městsky ú?ad Vedení města Tajemník Odbor vnit?ních věcí Finan?ní odbor Odbor sociálních věcí Odbor vystavby a ?ivotního prost?edí Telefonní seznam ú?ední deska Zve?ejňované informace Podle zákona ?. 106/1999 Sb. Podle zákona ?. 159/2006 Sb. Podle zákona ?. 250/2000 Sb. Odpovědi na polo?ené dotazy Informace o investicích D?le?ité dokumenty Obecně závazné vyhlá?ky Na?ízení obce Formulá?e, ?ádosti Vnit?ní dokumenty ú?adu Dokumenty města územní plán Program rozvoje města Organizace města a slu?by Mate?ská ?kola Základní ?kola Za?ízení ?kolního stravování Správa majetku města Městské koupali?tě Městské kulturní st?edisko Sběrny dv?r Sbor dobrovolnych hasi?? Městská knihovna Sociální slu?by Pe?ovatelská slu?ba Chropyně DPS Chropyně Komunitní plánování Dal?í informace ze sociální oblasti Zpravodaj Archiv P?íjem p?íspěvk? a inzerce Zájmové organizace Sportovní organizace Organizace volného ?asu ?kolské organizace MAS Ji?ní Haná Kontakty Fotogalerie Nabídky práce v regionu Zasílání aktualit p?ímo na Vá? e-mail: Nacházíte se: úvod Aktuality Hlá?ení rozhlasu ? NABíDKA PRACOVNíCH MíST 7.4.2017 08:57:40 - Aktuality Spole?nost Fatra, a. s., závod Chropyně roz?i?uje vyrobu vst?ikovanych vyrobk? a travních dla?dic. Z těchto d?vod? obsazuje několik volnych míst na pozici dělník plastiká?ské vyroby. Po?adujeme samostatnost, zodpovědnost, ochotu pracovat v nep?etr?itém provoze. Praxe na podobné pozici vyhodou. Práce je vhodná i pro absolventy. Nástup je mo?ny ihned. Nabízíme pracovní poměr na dobu ur?itou s mo?ností prodlou?ení, dovolenou v délce 25 dn?, ?irokou ?kálu benefit? v podobě zaměstnaneckych program? Fatra a Agrofert, a mo?nost závodního stravování. Podrobné informace Vám poskytne personální oddělení spole?nosti, kontaktní osoba paní Martina Kun?arová na tel. ?. 724 405 689 nebo na mailu martina.kuncarova@fatra.cz. OBLASTNí CHARITA KROMě?í? A SOCIáLNí REHABILITACE ZAHRADA VáS ZVOU NA UNIKáTNí Zá?ITEK 6.4.2017 13:55:12 - Aktuality V měsíci květnu bude v Kromě?í?i umístěna tzv. Psychobudka - simulátor schizofrenie Ve?ejnost bude mít jedine?nou mo?nost vstoupit do tohoto projek?ního boxu a prost?ednictvím interkaktivní projekce si vyzkou?et, jaké je to byt "v k??i schizofrenika". Touto akcí se sna?íme nejen bojovat proti stigmatizaci du?evně nemocnych, ale hlavně ukázat ve?ejnosti, co v?echno schizofrenie obná?í a jak je obtí?né s touto nemocí ?ít, prost?ednictvím neot?elého zá?itku v Psychobudce. P?íloha: OBLASTNí CHARITA KROMě?í? A SOCIáLNí REHABILITACE ZAHRADA VáS ZVOU NA UNIKáTNí Zá?ITEK VELKY úKLID P?íRODY OKOLO CHROPYNě 5.4.2017 09:17:29 - Aktuality V sobotu 8. dubna proběhne v na?em městě, v rámci celostátní akce Ukli?me ?esko, velky úklid p?írody okolo Chropyně. Uklízet se budou odpadky a ?erné skládky kolem Zámeckého rybníka, Mlynského náhonu, rybníku Hejtman, podél trasy nau?né stezky, kolem Malé Be?vy, na loukách Hejtman a u Zá?í?í kolem jezera Velky píská?. Akce je dobrovolná a ur?ena pro ?irokou ve?ejnost. Sraz dobrovolník? bude v sobotu 8. dubna od 9 hodin na rybá?ské chatě Petrovka. Na úklid doporu?ujeme vzít dobrou obuv, pracovní oděv a rukavice. úklid bude probíhat ve skupinkách. Ka?dá skupinka obdr?í orienta?ní mapku a instrukce. Na konci úklidu si ú?astníci mohou na rybárně opéct na ohni vlastní ?peká?ky ?i kabanos. P?edem děkujeme za Va?i pomoc. Na Va?i ú?ast se tě?í organizáto?i akce - spolek Lu?ňáci, dobrovolní hasi?i Chropyně a Moravsky rybá?sky svaz - pobo?ny spolek Chropyně. SOCIáLNí PORADNA P?SOBí NOVě TAKé V CHROPYNI 4.4.2017 12:58:37 - Aktuality Tym Sociální poradny pod Oblastní charitou Kromě?í? upozorňuje ob?any, ?e Sociální poradna p?sobí NOVě také v Chropyni. Sociální poradna je jednou z registrovanych sociálních slu?eb Oblastní charity Kromě?í?. Poskytuje odborné sociální poradenství v oblasti dluh?, exekucí, oddlu?ení, rozvod?, vy?ivného a podobně. Od dubna 2017 budeme své slu?by poskytovat také v Chropyni v prostorách Městského kulturního st?ediska 1x za 14 dní v době od 9:00 do 13:00. V dubnu jsou termíny 10. a 24. dubna 2017. Doporu?ujeme telefonické objednání na ?ísle: 573 330 013 nebo 733 755 847. Tě?íme se na Vás. DIVADELNí P?EDSTAVENí 24.3.2017 12:25:10 - Aktuality Správa majetku města Chropyně zahájila p?edprodej vstupenek na divadelní p?edstavení s názvem Rozpaky zuba?e Svatopluka Nováka, které se koná v pátek 7. dubna v 19:00 v Městském kulturním st?edisku Chropyně. Tato komedie nás zavede do zubní ordinace doktora Stavopluka Nováka, abychom byli svědky ?eho je ?lověk schopen, aby uspěl v kolektivu a navíc vyhrál sázku. Dal?ím bonusem této komedie je, ?e diváci hlasují, jak se má tento děj hry odehrávat dál. Hraje divadelní soubor Osvětová beseda z Velké Byst?ice. Vstupné je 70 K?. Jste srde?ně zváni. KOTLíKOVé DOTACE 17.3.2017 12:51:48 - Aktuality Zlínsky kraj vyhlásil vyzvu pro fyzické osoby - majitele rodinnych dom? na území kraje k p?edkládání ?ádostí o dotaci na vyměnu starych kotl? na pevná paliva s ru?ním p?ikládáním P?íloha: KOTLíKOVé DOTACE V LOKALITě PODLESí BYL ZAHáJEN PRODEJ STAVEBNíCH POZEMK? 14.3.2017 09:29:34 - Aktuality Město Chropyně oznamuje v?em ob?an?m, ?e v lokalitě Podlesí byl zahájen prodej stavebních pozemk? ur?enych pro vystavbu rodinnych dom?. P?íloha: V LOKALITě PODLESí BYL ZAHáJEN PRODEJ STAVEBNíCH POZEMK? ZPěVEM NAP?í? GENERACEMI 7.3.2017 08:46:18 - Aktuality Město Chropyně a spolek P?IDEJ SE K NáM Vás zvou na "III. ro?ník setkání pěveckych sbor?" s názvem "Zpěvem nap?í? generacemi". Akce bude probíhat 9. dubna od 17:00 v Rytí?ském sále zámku v Chropyni. P?íloha: ZPěVEM NAP?í? GENERACEMI FOTBALOVY KLUB CHROPYNě, VíKENDOVé ZáPASY 6.3.2017 15:48:15 - Aktuality Fotbalovy klub Chropyně, zve v?echny fanou?ky na zápasy, které se uskute?ní na h?i?ti s umělym povrchem, o tomto víkendu. V sobotu 11.03.2017 se uskute?ní dva zápasy o umístění turnaje o "Pohár města Chropyně". V 9:00 nastoupí v utkání o sedmé místo FK Něm?ice nad Hanou ?A“ proti Bezměrovu. Od 11:00 proběhne zápas o páté místo, ktery sehrají hrá?i Rataj a FK Něm?ice nad Hanou ?B“. Od 15:00 změ?í své síly mu?i FK Chropyně v posledním zápase zimní p?ípravy s hrá?i FK Kozlovic, ú?astníkem Divize ?E“. V neděli 12.03.2017 vyvrcholí turnaj o "Pohár města Chropyně". Od 9:00 se v zápase o t?etí místo utkají B?est a Lutopecny, a ve finále od 11:00 proti sobě nastoupí hrá?i FK Chropyně ?B“ a TJ Sokol Zlobice. Vykonny vybor, jako po?adatel turnaje, zve je?tě jednou p?íznivce kopané k ú?asti na víkendovych zápasech. O bohaté ob?erstvení v pr?běhu v?ech utkání se postará Restaurace Stará Orlovna p?ímo v areálu fotbalového stadionu. OBEC OB?AN?M 11.1.2017 15:07:25 - Aktuality V zá?í a listopadu 2016 se v na?em městě konalo první a druhé kolo energetické soutě?e. Energetická soutě? byla po?ádána ...

muchropyne.cz Similar Website

Domain WebSite Title
zbiroh.cz Město Zbiroh | Město
tachov-mesto.cz Město Tachov | Tachov město
loket.cz Město Loket
litovel.eu Město Litovel
stramberk.cz Město ?tramberk
valtice.cz [Město Valtice]
mesto-senov.cz Město ?enov
kojetin.cz Město Kojetín
turnov.cz Město Turnov
mestopacov.cz Město Pacov
letohrad.eu Město Letohrad
mestovolary.cz Město Volary
bilina.cz Město Bílina
strakonice.eu Město Strakonice
skutec.cz Město Skute?
semily.cz Město Semily
revnice.cz Město ?evnice
napajedla.cz Město Napajedla